Projekt „Zoo-baczyć opolskie Zoo” w MBP w Opolu

„Zoo-baczyć opolskie Zoo” – scenariusz zajęć

Grupa docelowa: dzieci niedowidzące i słabowidzące w wieku 6-8 lat, grupa do 10 osób (+ opiekunowie)

Czas trwania: 1-1,5 godziny (60-90 minut)

Miejsce prowadzania zajęć: sala konferencyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ul. Minorytów 4 – stoły ułożone w kształt litery „U” lub po bokach sali, pośrodku wolne miejsce z pufami i poduszkami do siedzenia

Cele ogólne:

 • zainteresowanie dzieci tematyką związaną ze zwierzętami domowymi, dzikimi/wolno żyjącymi oraz egzotycznymi - zamieszkującymi opolskie Zoo;
 • poznanie najbliższego środowiska i pogłębienie wiedzy o zwierzętach;
 • wprowadzenie nowych pojęć lub doprecyzowanie i popularyzowanie tych już znanych;
 • poszerzenie słownictwa o wyrazy związane ze zwierzętami;
 • ćwiczenie koordynacji słuchowej i wzrokowej;
 • doskonalenie koncentracji uwagi i ćwiczenie pamięci;
 • rozwijanie zdolności logicznego myślenia;
 • kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej oraz w grupie;
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Cele szczegółowe:

 • poznanie wybranych zwierząt zamieszkujących opolskie Zoo;
 • dostrzeżenie różnicy między zwierzętami domowymi a dzikimi/wolno żyjącymi, oraz tymi żyjącymi w ogrodach zoologicznych;
 • przyswojenie nowych pojęć związanych ze światem zwierząt;
 • umiejętność rozpoznawania danego zwierzęcia po opisie jego wyglądu oraz po dźwięku, jaki wydaje;
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie i współpracy;
 • wzbogacenie słownictwa;
 • rozbudzanie wyobraźni, umięjętności obserwacji i wypowiedzi;
 • nauka poprzez zabawę.

Metody: opowiadanie, pokaz, rozmowa, wyjaśnianie, zabawy dydaktyczne, praca indywidualna oraz w grupach

Środki dydaktyczne:

 • nagranie audio z odgłosami zwierząt - około 10 nagrań;
 • duże kolorowe obrazki ze zwierzętami - około 10 sztuk;
 • książka ze zbiorów biblioteki „Zoo-baczyć opolskie Zoo”;
 • czyste kartki papieru - około 30 sztuk;
 • kolorowe kredki, pisaki, ołówki, strugaczki, itp.

Przebieg zajęć:

 • dzieci wchodzą do sali i wraz z opiekunami zajmują miejsca na uprzednio przygotowanych poduszkach i pufach na jej środku;
 • przywitanie, przedstawienie tematu zajęć;
 • krótka rozmowa z dziećmi - zapytanie ich czy mają jakieś zwierzęta domowe lub jakie chciałyby mieć i dlaczego, jakie zwierzęta im się podobają, itd.;
 • zabawa w rozpoznawanie odgłosów zwierząt - zostaną one kolejno odtworzone z nagrania, a zadaniem dzieci będzie odgadnięcie do jakiego zwierzęcia należą, np. ryk do lwa, rżenie do konia;
 • wspólne wymienienie poznanych w poprzedniej zabawie zwierząt;
 • kolejna zabawa - podzielenie dzieci na dwie grupy (według miejsca siedzenia), a następnie rozdanie każdej z nich obrazków ze zwierzętami tak, aby grupa przeciwna ich nie widziała (każda grupa dostanie obrazki z innymi zwierzętami, po kilka dla każdej z grup). Zadaniem dzieci z jednej grupy będzie samodzielne rozpoznanie zwierząt z obrazków i dźwięków jakie wydają, a następnie - na podstawie opisu wyglądu danego zwierzęcia oraz imitacji jego odgłosu, bez wypowiadania jego nazwy - zadanie zagadki grupie drugiej, np. co to za zwierzę, które ma spiczaste uszy, wąsy i poluje na myszy, a robi „miau”?
 • podsumowanie obydw zabaw - rozmowa o podziale zwierząt na domowe i te żyjące dziko/wolno, skierowanie rozmowy na tą drugą grupę. Zapytanie dzieci czy były kiedyś w opolskim Zoo i jakie zwierzęta tam widziały, jakie im się podobały i dlaczego;
 • zaprezentowanie dzieciom książki ze zbiorów biblioteki „Zoo-baczyć opolskie Zoo” - jest to książka o dużym formacie z tekstem i obrazkami, posiadająca także ich odpowiedniki w alfabecie Braille’a. Jej treść dotyczy najbardziej egzotycznych zwierząt z opolskiego Zoo jak np. adaks, ibis czy surykatka;
 • wybranie kilku zwierząt (3-4) z książki, przytoczenie dzieciom ich krótkiej charakteryzacji i zachęcenie do zapoznania się z ich wizerunkami przedstawionymi w sposób łatwodostępny dla osób słabowidząych;
 • rozmowa na temat nowopoznanych zwierząt, utrwalenie ich nazw;
 • zajęcie miejsca przy stołach, na których będą już uprzednio przygotowane czyste kartki papieru, kolorowe kredki, pisaki, strugaczki itp.
 • zabawa plastyczna dla dzieci - prowadzący czyta opis jakiegoś poznanego podczas zajęć zwierzęcia, naśladuje jego głos, a dzieci muszą odgadnąć co to za zwierzę i je narysować. Zaprezentowane zostaną 3 zwierzęta - po jednym: domowe, dzikie/wolno żyjące oraz egzotyczne z opolskiego Zoo;
 • krótkie posumowanie zajęć – powtórzenie nazw nowopoznanych zwierząt, utrwalenie podziału na zwierzęta domowe i te żyjące dziko/wolno lub w opolskim Zoo; pożegnanie.