Opis projektu

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich uzyskało w 2020 r. dofinansowanie na zadanie „Rzecznicy dostępności w bibliotece”, realizowane w ramach programu MKiDN „Partnerstwo dla książki”. Jego celem jest przygotowanie grupy 20 bibliotekarzy do pełnienia funkcji rzeczników dostępności dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dotkniętych autyzmem.

Szacuje się, że w Polsce żyje ok. 4-7 mln osób z różnymi niepełnosprawnościami. Wśród nich ok. 60 tys. osób dotkniętych jest autyzmem, w tym ok. 40 tys. dzieci i młodzieży. Zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami to wyzwanie, z którym będą musiały zmierzyć się wszystkie instytucje publiczne w najbliższym czasie (w tym biblioteki), zgodnie z wymogami ustawy o dostępności. Zależy nam, aby pracownicy bibliotek byli odpowiednio do tego przygotowani, ale także świadomie i bez lęku podchodzili do tematu dostępności biblioteki. Dlatego, wychodząc naprzeciw ich potrzebom chcemy przeszkolić wyselekcjonowaną grupę bibliotekarzy do pracy z czytelnikiem z niepełnosprawnościami, w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera, którzy po zakończeniu szkolenia uzyskają certyfikaty potwierdzające kompetencje do prowadzenia warsztatów, organizacji wydarzeń z udziałem niepełnosprawnych i wspierania innych bibliotekarzy w obsłudze tej grupy czytelników.

Zadaniem rzeczników będzie przekazywanie wiedzy na temat dostępności w środowiskach lokalnych, nawiązywanie partnerstw z organizacjami przeciwdziałającymi wykluczeniu, przełamywanie barier i niwelowanie lęków bibliotekarzy przy obsłudze tej grupy czytelników oraz uczynienie biblioteki miejscem dla nich przyjaznym.

Zadanie nawiązuje do realizowanego w 2015 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Fundacją Synapsis (specjalizującą się w pomocy osobom z autyzmem i Zespołem Aspergera - lżejszej odmianie autyzmu), projektu "Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem", który pokazał nam jak ważne i potrzebne jest poszerzanie wiedzy w tym zakresie. W trakcie realizacji bieżącego zadania będziemy czerpać z doświadczeń i materiałów opracowanych w ramach poprzedniego projektu m.in. rozmówek bibliotecznych, strony www, filmów instruktażowych, mapy, z których część zostanie zaktualizowana i uzupełniona o nowe treści. Stąd też zdecydowaliśmy się na pozostawienie dotychczasowego adresu strony www, na której zbudowana będzie strona projektu 2020. Projekt składa się z trzech kluczowych etapów. Pierwszy zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń, drugi sprawdzenie w praktyce zdobytej wiedzy poprzez realizację wydarzenia opracowanego przez bibliotekarzy – uczestników szkoleń, a trzeci promocję i upowszechnianie dobrych praktyk bibliotekarskich w zakresie obsługi osób zagrożonych wykluczeniem. Służyć temu będzie zarówno dedykowana strona www, jak i zorganizowane przez partnera ogólnopolskie Forum, a także strony bibliotek uczestniczących w zadaniu, portal Stowarzyszenia www.sbp.pl oraz czasopisma bibliotekarskie wydawane przez SBP.

Partnerem projektu jest Fundacja Kultura bez Barier, organizacja pozarządowa, zajmująca się tematyką dostępności. W zadaniu będzie uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji cyklu szkoleniowego, co daje gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego. Eksperci będą również konsultowali koncepcje scenariuszy wydarzeń opracowanych przez uczestników szkoleń. Cykl szkoleń obejmować będzie trzy moduły, przeprowadzone w formie webinarium na platformie edukacyjnej. Szkolenia poprzedzi spotkanie online na platformie ClickMeeting nt. biblioteki przyjaznej dla osób w spectrum autyzmu.