25.06.2020
Podsumowanie szkoleń
Zakończyliśmy cykl szkoleniowy w ramach projektu „Rzecznicy dostępności w bibliotece”. Na podstawie analizy odpowiedzi na ankietę ewaluacyjną dot. wiedzy, doświadczeń w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych oraz podjętych inicjatyw z ich udziałem wybrano grupę 23 bibliotekarzy, którzy przeszli cały cykl szkoleniowy, ujęty w trzech modułach:
Niepełnosprawność w pigułce; Pomysł na partnerstwo; Kreator pomysłów. Szkolenia prowadzili eksperci z Fundacji Kultury bez Barier, którzy dzielili się z uczestnikami swoją wiedzą z zakresu implementacji rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i spektrum autyzmu, możliwych do zastosowania w bibliotece (w tym m.in. na stronach www). Były to intensywne cztery tygodnie (maj-czerwiec), wypełnione wspólnymi spotkaniami online. Podczas szkoleń nie zabrakło tematów z zakresu komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, tworzenia dostępnych multimediów oraz planowania wydarzeń i nawiązywania partnerstw z lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem (ośrodki terapeutyczne, domy pomocy społecznej, szkoły specjalne, organizacje społeczne itp.). Cały ten ogrom przekazanej wiedzy uzupełniały przygotowane materiały, do których dostęp miał każdy z uczestników. Trenerzy zadeklarowali ponadto chęć indywidualnych konsultacji z bibliotekarzami i pomoc przy planowaniu wydarzeń, które zobowiązani są zrealizować uczestnicy szkoleń w swoich bibliotekach, aby uzyskać certyfikat rzecznika dostępności. Spotkało się to z dużym uznaniem uczestników, czemu dali wyraz w ocenach szkoleń, które wpłynęły do Biura Zarządu Głównego SBP.