Projekt „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobami z autyzmem” realizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w partnerstwie z Fundacją SYNAPSIS w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji bibliotekarzy w zakresie obsługi czytelników z autyzmem oraz pokazanie osobom z autyzmem i ich opiekunom, że biblioteka może być miejscem w którym warto spędzać czas wolny. Biblioteki to także przestrzeń społeczna, która pozwala osobie z autyzmem ćwiczyć się w kompetencjach społecznych.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona seria wizyt osób z autyzmem w wybranych warszawskich bibliotekach. Osoby z autyzmem wraz z terapeutami będą pełniły funkcję ekspertów, ich zadaniem będzie wskazanie trudności, sugestii rozwiązań, a także opinii wobec powstających w ramach projektu materiałów zwiększających dostępność bibliotek, m.in. systemu prostych oznaczeń dla bibliotek w Polsce. W pakiecie znajdą się grafiki służące do oznaczenia biblioteki przyjaznej osobom z autyzmem, ale także znaki ułatwiające korzystanie osobie z autyzmem z biblioteki (oznaczenia przestrzenne, piktogramy, oznaczenia wskazujące na konieczność określonego zachowania) a także propozycje planów dla osób z autyzmem jak należy korzystać z danej biblioteki.

Każda z wizyt będzie opisana na stronie internetowej projektu. Na której znajdzie się także mapa bibliotek, w których realizowany jest projekt oraz materiały edukacyjne. W przyszłości chcemy aby na mapie były zaznaczone wszystkie biblioteki w Polsce, które postanowią dołączyć do grona „Przyjaznych bibliotek”.

Projekt obejmuje także szkolenia dla bibliotekarzy z całego kraju podczas których uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania osób z autyzmem oraz szerzej zapoznać się z projektem.

Dodatkową planową aktywnością będzie przygotowanie koncepcji grywalizacji, zachęcającej bibliotekarzy do pracy z osobami z autyzmem a także samych osób z autyzmem do korzystania z zasobów bibliotecznych.

Wnioski oraz sugestie rozwiązań zebrane podczas trwania projektu zostaną zgromadzone w końcowej publikacji. Jej celem będzie po zakończeniu projektu, pomoc bibliotekom w Polsce w staniu się miejscami przyjaznymi dla osób z autyzmem.

Mamy nadzieję, że wszystkie te działania pomogą pracownikom bibliotekom w otwarciu się na osoby z autyzmem. A osoby z autyzmem i ich bliskich zachęcą i nauczą korzystania z bibliotek.